Use case – GPS Tracker

Opis: Podczas wykonywania terenowych pomiarów powierzchni pól uprawnych, zgłoszonych do dopłat unijnych dla rolników, ARiMR stosuje się odbiorniki GPS. Podczas pomiarów różnymi odbiornikami pojawiają się potrzeby wyświetlania pomiarów już w terenie na komputerach mobilnych, zwiększania jakości pomiarów oraz obróbki danych in situ.

Problem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas kontroli obszarowych metodą ‘terenową’ oraz ‘foto’ potrzebuje sprawnego narzędzia automatyzującego pomiary terenowe z wykorzystaniem GPS, procesy obliczeń geodezyjnych oraz narzędzie zwiększające dokładność pomiarów GPS i przystosowane do specyfiki pracy inspektorów terenowych w środowisku Quantum GIS Desktop 2.1.

Rozwiązanie: Stworzyliśmy wtyczkę do QGIS: GPS Tracker, umożliwiającą sterowanie pomiarem GPS z poziomu komputera w czasie rzeczywistym. Wtyczka dostosowana jest do większości odbiorników GPS na rynku. Narzędzie dostarczone w formie wtyczki Python do programu Quantum GIS Desktop, między innymi automatyzuje proces pomiarów, umożliwia uśrednianie pomiarów GPS w celu zwiększenia dokładności, realizację obliczeń geodezyjnych w oparciu o punkty pomiarowe metodą “wcięcia w przód”, obróbkę danych w terenie. Narzędzie przystosowane jest również do obsługi poprzez mobilne komputery z dotykowym wyświetlaczem.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń