Use case – “Dyspozytor”

Opis: Pożary lasów są bardzo poważnym problemem ekologicznym i gospodarczym w Polsce. Prawie 70% powierzchni leśnej zajmują bory sosnowe, szczególnie podatne na zagrożenie pożarowe. Najlepszym sposobem unikania strat związanych z pożarami lasów jest zapobieganie, jednak gdy do pożaru już dojdzie, tylko szybka reakcja służb leśnych i pożarniczych może zapobiec rozprzestrzenieniu się zagrożenia na dużą powierzchnię.

Problem: Zarówno Lasy Państwowe, jak i Państwowa Straż Pożarna dysponują systemami informatycznymi wspomagającymi ich działalność. Systemy te posiadają również komponenty GIS i umożliwiają wizualizację danych na mapie. Nie są jednak w żaden sposób połączone, jedynym narzędziem do tej pory był okresowy eksport mapy przeciwpożarowej z bazy Leśnej Mapy Numerycznej na potrzeby straży pożarnej. Umożliwiało to wyświetlenie map leśnych w oprogramowaniu Desktop GIS, jednak miało ograniczoną przydatność podczas akcji gaśniczej oraz wśród użytkowników nie zaznajomionych z GIS.

Rozwiązanie: GIS Support utworzył aplikację klasy WebGIS, która ma usprawnić wymianę informacji przestrzennych związanych z ochroną przeciwpożarową lasów między komendą Państwowej Straży Pożarnej, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami. Aplikacja umożliwia wyświetlanie dowolnych danych przestrzennych, zgromadzonych we wspólnej bazie, oraz dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między użytkownikami systemu w zakresie zdarzeń kryzysowych. System cechuje się:

  1. autonomią działania – rozumianą jako niezależność od sieci Internet. Aplikacja działa w sieci wewnętrznej bez konieczności komunikacji z jakimikolwiek zewnętrznymi usługami.
  2. redundancją – w przypadku awarii serwera, jego funkcje przejmuje drugi, niezależny serwer. Po przywróceniu sprawności następuje replikacja danych doprowadzająca obie bazy do zgodności.
  3. działaniem w czasie rzeczywistym – przekazywanie komunikatów o zgłoszeniach pożarów, przyjęciem zgłoszenia, zmianą statusu następuje natychmiast bez konieczności przeładowywania ani oczekiwania na odświeżenie.
  4. intuicyjnym interfejsem użytkownika – nie są wymagane skomplikowane szkolenia użytkowników końcowych-dyspozytorów w celu wdrożenia.

System został wdrożony w Komendzie Miejskiej PSP w Zielonej Górze i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.


Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń