QGIS 3.2 Bonn

22 czerwca została wydana nowa wersja QGIS oznaczona numerem 3.2. Otrzymała ona swoją nazwę od miasta Bonn, gdzie w dniach 21-23 sierpnia 2016 r. odbyło się 16 spotkanie twórców aplikacji. Duża część wykonanych prac związana była z poprawą stabilności aplikacji i usuwaniem błędów wynikających z wielu zmian jakie przyniósł QGIS 3.0. Jak zwykle jednak dodanych zostało sporo nowych funkcjonalności. Poniżej opisujemy wybrane z nich. Pełna lista zmian pojawi się na stronie QGIS, w chwili pisania tego tekstu dostępna jest wersja robocza.

 

Kreator wyrażeń

Większość wprowadzonych zmian to usprawnienia dotychczasowych funkcjonalności. Kilka udogodnień trafiło do kreatora wyrażeń. Poprawiono informowanie użytkownika o błędach, teraz wyświetlana jest lista wszystkich znalezionych problemów uniemożliwiających wykonanie operacji, dodatkowo miejsca ich wystąpienia są oznaczone w edytorze. Wciśnięcie przycisku Ctrl i kliknięcie na nazwie funkcji spowoduje wyświetlenie jej pomocy z prawej strony. Ponadto, jeśli kreator został wywołany do określenia jakiegoś parametru np. w stylizacji, pojawi się informacja o formacie danych jaki ma zwrócić wyrażenie.

Mapa

Dodatkowe opcje zostały wprowadzone do narzędzi mapy. Narzędzie upraszczania geometrii pozwala teraz określić metodę wykorzystaną do wykonania tej operacji. Możliwe jest również wygładzenie geometrii.

Narzędzie identyfikacji zostało wzbogacone o możliwość określania zasięgu identyfikacji wielu obiektów za pomocą poligonu, okręgu oraz rysując dowolny kształt kursorem. Dodatkowo obszar i długość danego obiektu podawana jest nie tylko na dwuwymiarowej powierzchni płaskiej, ale również z uwzględnieniem krzywizny Ziemi reprezentowanej wybraną elipsoidą.

Jeśli chcemy się skoncentrować na samej mapie możliwe jest teraz ukrycie wszystkich paneli i pasków narzędzi i zmaksymalizowanie widoku mapy. Służy do tego skrót Ctrl+Shift+Tab, ponowne jego użycie przywróci wcześniejsze ustawienia. Dodatkowo poszczególne panele można ukrywać za pomocą kombinacji klawisza Ctrl + numer.

Lista warstw

Do każdego elementu na liście warstw można od teraz dodawać wskaźniki informujące o stanie danej warstwy. Wskaźniki te są dodatkowymi ikonami widocznymi na prawo od nazwy. Aktualnie QGIS dodaje ikony do warstw, które mają zdefiniowany filtr lub są osadzone z zewnętrznego projektu. Dostępne jest również API dla Pythona, dzięki któremu programiści mogą również dodawać własne wskaźniki do elementów legendy.

Symbole warstw w legendzie mogą być wzbogacone o dodatkowe teksty wyświetlane nad nimi. Ustawia się te we właściwościach danej warstwy na zakładce Legenda. W przypadku gdy warstwa ma więcej niż jeden symbol (np. przy symbolizacji opartej na regułach) każdy z nich może być opisany osobno. Teksty nie mają żadnego wpływu na styl wyświetlany na mapie.

Projekty

W trakcie pracy na kilku instancjach QGIS, przydatna może okazać się możliwość kopiowania warstw lub całych grup pomiędzy różnymi oknami QGIS. Wystarczy zaznaczyć jeden lub więcej elementów legendy, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać opcję Copy Layer lub Copy Group. Następnie w drugim oknie należy kliknąć na legendę prawym klawiszem i wybrać Paste Layer/Group. Wszystkie ustawienia warstwy (styl, widoczność, filtry itd.) są zachowane.

Dodana została możliwość zapisu projektów QGIS bezpośrednio w bazach PostgreSQL. Aby uaktywnić tą opcję dla danego połączenia należy w jego opcjach zaznaczyć pole Allow saving/loading QGIS projects in the database. Następnie w menu Projekt można korzystać z opcji Save To -> PostgreSQL oraz Otwórz z -> PostgreSQL. Projekty są również widoczne w panelu przeglądarki. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne jeśli nad projektem pracujemy na różnych komputerach lub chcemy się nim podzielić z innymi użytkownikami.

Jeśli projekt został edytowany ale jeszcze nie zapisany to przy jego nazwie na belce aplikacji pojawi się gwiazdka ‘*’. Aby cofnąć wszystkie zmiany w projekcie do stanu ostatniego zapisu można skorzystać z opcji Revert w menu Projekt. Dostępna jest tam również opcja Zamknij, która spowoduje powrót do listy ostatnio otwieranych projektów w miejscu mapy.

Locator (wyszukiwarka)

Jedną z nowości w QGIS 3.0 jest pole do wyszukiwania informacji w różnych miejscach aplikacji tzw. Locator. Można szukać globalnie lub w konkretnych elementach np. algorytmach lub obiektach aktywnej warstwy. Nowa wersja przynosi dodatkowe miejsca możliwe do przeszukania tj. zakładki przestrzenne oraz ustawienia. W celu przeszukania konkretnej sekcji QGIS należy podać odpowiedni prefiks. W QGIS 3.0 nie można było ich dostosowywać, jednak teraz można je edytować w ustawieniach aplikacji. Dodatkowo w pole można teraz wpisać dowolny poprawny tekst z kreatora wyrażeń i skopiować wynik do schowka. Taki tekst należy poprzedzić znakiem “=”.

Narzędzia geoprocessingu

Wiele elementów narzędzi geoprocessingu zostało przepisanych w QGIS 3.0 od nowa. Kolejna wersja przynosi efekty dalszych prac nad tym elementem. Algorytmy Suma, Różnica i Iloczyn zostały przeniesione do C++ dzięki czemu zwiększono szybkość ich działania. W modelarzu w grupie Wektor – tabela atrybutów dodano nowy algorytm Feature Filter. Służy on do filtrowania obiektów z podanego źródła (warstwy lub wyniku działania innego algorytmu) i zapisywanie ich do osobnych warstw lub przekazywania do dalszej analizy. Dodano również kilka nowych algorytmów dostępnych w panelu m.in. kilka wersji buforowania, import zdjęć z geotagowaniem czy obracanie obiektów.

Po zakończeniu działania algorytmu możliwe jest teraz zachowanie zawartości dziennika zdarzeń do pliku txt lub html, skopiowanie go do schowka lub wyczyszczenie np. przed ponownym uruchomieniem.

Sterowniki

Kilka poprawek i udogodnień trafiło do sterownika bazy danych Oracle. Przyśpieszeniu uległ czas wykonywania zapytań dla niektórych operacji np. porównania wartości z uwzględnieniem wielkości liter. W ustawieniach połączenia możliwe jest wskazanie schematu, który będzie skanowany podczas połączenia w celu pobrania listy tabel, co może znacząco przyspieszyć czas oczekiwania. Ponadto dodano wsparcie dla geometrii zawierających krzywe (np. łuki, okręgi), aktualnie możliwy jest jedynie ich odczyt.

Większość powyższych zmian jest rozwinięciem już istniejących narzędzi. Zupełnie nową funkcjonalnością jest wsparcie dla warstw typu mesh. Mesh jest siatką zbudowaną z połączenia ze sobą wierzchołków, krawędzie tych połączeń tworzą sieć wieloboków. Przykładem warstwy mesh jest format TIN, w którym siatka zbudowana jest w ten sposób, że wszystkie wielokąty ją budujące są trójkątami. Prace nad nowym typem są ciągle prowadzone i w QGIS 3.2 nie zaimplementowano jeszcze GUI do ich obsługi. Pełna funkcjonalność spodziewana jest w wersji 3.4.

Tagi:

Szkolenia GIS i QGIS

Szkolenia podstawowe i dedykowane w formie zdalnej oraz stacjjonarnej

Zobacz ofertę szkoleń