QGIS Wtyczki


Go2streetview

Dzięki Google StreetView możliwe jest podglądanie panoram 360 st. wykonanych dla całego świata. Wtyczka go2streetview (dostępna w oficjalnym repozytorium QGIS) umożliwia przeglądanie tych danych (oraz Bing Bird’s Eye) z poziomu programu QGIS. Dzięki okienku sprzężonemu z mapą mamy możliwość szybkiego wskazania lokalizacji oraz kierunku widoku, a także szansę na skorzystanie z szeregu dodatkowych opcji.

 

Czytaj całość

Quick OSM

Oprócz wczytywania rastrowych podkładów do QGIS za pomocą wtyczki QuickMapServices, mamy również możliwość pobierania danych z OSM w formie wektorowej. Służy do tego wtyczka Quick OSM. Po jej zainstalowaniu i uruchomieniu z paska narzędzi otwiera się okno, w którym możemy zdefiniować zapytanie do bazy OSM, za pomocą którego uzyskamy interesujące nas dane.

W pierwszej kolejności należy wybrać klucz oraz wartość dla warstwy, z której chcemy pozyskać dane – więcej o kluczach i wartościach możemy znaleźć na stronie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features lub za pomocą przycisku „Help with key/value”. Po ich wybraniu określamy obszar, z którego pochodzić mają dane. Do tego celu służą 3 opcje:

 • określenie konkretnego obszaru poprzez wpisanie wartości z jego nazwą (miasto, gmina itd.)
 • wybór obiektów do zasięgu mapy
 • wybór obiektów do zasięgu warstwy

Dodatkowo określić możemy opcje zaawansowane czyli wybór typów obiektów, czas wykonywania zapytania przez serwer oraz wskazać folder, w którym mają zapisać się pobrane warstwy (w innym przypadku warstwy dodane zostaną do otwartego projektu QGIS i będą traktowane jako warstwy wirtualne). Po zdefiniowaniu zapytania należy kliknąć przycisk „Run query”, który prześle zapytanie do bazy OSM i po upływie określonego czasu doda nam pożądane warstwy do okna mapy.

Przykładowo aby pobrać dane dotyczące lokalizacji bankomatów w Lublinie należy wybrać odpowiedni klucz oraz wartość dla danej warstwy – w tym przypadku będzie to kolejno „amenity” i „atm”. Następnie określamy lokalizację korzystając z pierwszej opcji, wpisując w pole tekstowe nazwę miasta – Lublin, natomiast w ustawieniach zaawansowanych zwiększamy czas zapytania do wartości 250. Po zdefiniowaniu powyższych pól uruchamiamy zapytanie przyciskiem „Run query”, które po kilkunastu sekundach powinno zwrócić nam wynikową warstwę punktową z lokalizacją bankomatów na terenie Lublina.

Od teraz mamy możliwość pełnej edycji i zarządzania powyższymi danymi z poziomu QGIS.

Tagi: ,
OpenLayers plugin

W wersji QGIS 3.X wtyczkę Open Layers Plugin warto zastąpić wtyczką QuickMapServices.

Wtyczka umożliwia dodanie popularnych podkładów mapowych (różne wizualizacje danych OpenStreetMap, ale również Google Maps, Bing, Apple Maps), jako warstwa projektu QGIS.

Po udanej instalacji na pasku menu zostanie dodana nowa pozycja „W internecie”, która daje nam dostęp do podkładów oferowanych przez wtyczkę. W celu wczytania odpowiedniego podkładu należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiednią pozycję i poczekać kilka sekund na dodanie podkładu do okna mapy w projekcie QGIS.

 

Od teraz mamy możliwość pełnej nawigacji podkładu (zoomowanie mapy, przesuwanie mapy) oraz wyświetlania na nim innych danych przestrzennych.

Istotną rzeczą, o której należy pamiętać korzystając z wtyczki, jest konwersja układu współrzędnych projektu. Podkłady oferowane przez wtyczkę są dostępne w układzie Web Mercator (EPSG: 3857), więc podczas ich dodawania QGIS automatycznie zmieni nam układ projektu na układ warstwy i aby powrócić do wcześniejszych ustawień należy ręcznie zmienić układ projektu.

Tagi: , ,
GPS Tracker

GPS trackerNa stronie wtyczki GPS Tracker udostępniliśmy jej nową wersję. Główną zmianą jest wprowadzenie kompatybilności z aplikacją QGIS w wersji 3.0 i nowszych. Dzięki temu można korzystać najnowszych funkcjonalności usprawniających pracę w tym programie m.in. przyspieszone renderowanie danych wektorowych (a w najbliższej wersji również renderowanie warstw z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych) czy zaawansowaną stylizację i etykietowanie warstw. Ponadto wprowadzono mechanizm pozwalający odzyskać zebrane dane w przypadku awarii QGIS oraz możliwość dostosowania odległości dla automatycznego pomiaru.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ściągnięcia i wykorzystywania tego narzędzia w swojej pracy.

Wtyczka GPS Tracker jest efektem współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz firmy GIS Support Sp. z o.o. Narzędzie to wspomaga pracę z odbiornikiem GPS w aplikacji QGIS poprzez rozszerzenie funkcjonalności związanych ze zbieraniem informacji w terenie. GPS Tracker Plugin jest udostępniony na licencji zgodnie z warunkami GNU General Public License Version 3.


arimr-logo

Tagi: ,
Plain Geometry Editor
Nazwa: Plain Geometry Editor
Autor: Denis Rouzaud
Wersja: 2.0.0
Repozytorium: QGIS Official Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Wtyczka „Plain Geometry Editor” jest prostym narzędziem do zmiany geometrii istniejących obiektów na podstawie ręcznych zmian we współrzędnych poszczególnych werteksów. Wtyczka działa dla warstw PostGIS, a także dla plików Shapefile.

Aby zmienić geometrię należy:

 1. wczytać warstwę do QGIS
 2. włączyć tryb edycji
 3. kliknąć w ikonę wtyczki (kursor zmieni się w strzałkę edycji)
 4. kliknąć w obiekt (punkt, linia, cokolwiek). W okienku, które się pojawi, mamy zapisaną geometrie obiektu w postaci WKT
 5. zmienić wartości na pożądane
 6. kliknąć „Apply”

Dodatkowe opcje:

 • Zaznaczenie opcji „Sketch geomet” powoduje iż w momencie zmiany wartości, na mapie pojawia się dodatkowy obiekt symbolizujący położenie obiektu w nowym miejscu.
 • „Reset” – resetowanie wprowadzonych zmian. Przywrócenie geometrii do początkowego stanu

Zmiany do pliku zostaną wprowadzone dopiero po zakończeniu edycji i zapisaniu zmian sesji edycyjnej w QGIS!

Tagi: , ,
Script Runner 3
Nazwa: Script Runner 3
Autor: GeoApt LLC
Wersja: 3.0.5
Repozytorium: QGIS Official Repository
Data aktualizacji: 23.01.2019

scriptrunner_iconWtyczka Script Runner umożliwia uruchamianie skryptów napisanych w języku Python bezpośrednio w QGIS. Pozwala to zautomatyzować wykonywane czynności, a przy okazji jest prostsze i szybsze niż tworzenia nowej wtyczki.

Główne okno wtyczki złożony jest z czterech obszarów:

 • górny pasek narzędzi,
 • lista wczytanych skryptów,
 • informacje o wybranym skrypcie,
 • konsola wyjściowa

Przyciski na pasku narzędzi to kolejno:

 • New Script – dodanie nowego skryptu do listy,
 • Add Existing Script – dodawanie istniejącego skryptu do listy,
 • Run Script – uruchomienie skryptu,
 • Script Info – przejście do zakładki Info,
 • Reload Script – przeładowanie skryptu (wymagane jeśli kod został zmodyfikowany w trakcie sesji QGIS),
 • Remove Script – usunięcie skryptu z listy,
 • Clear Console – usuwanie aktualnego wpisu w konsoli,
 • Preferences – zmiana właściwości wtyczki,
 • Help – pomoc dotycząca wtyczki,
 • Close – wyjście z wtyczki.

Aby skrypt mógł zostać wykonany przez Script Runner, w kodzie źródłowym musi być zdefiniowana funkcja run_script:

[code lang=”python”]def run_script(iface):
pass[/code]

Funkcja ta zostanie wywołana w pierwszej kolejności. Zawiera ona jeden parametr – iface. Przekazuje on instancję klasy QgisInterface dla uruchomionego środowiska QGIS – analogicznie jak w konsoli Pythona służy do tego qgis.utils.iface (lub w QGIS master iface). Dzięki tej zmiennej mamy dostęp do takich elementów jak paski narzędzi i menu, możemy wczytywać nowe warstwy i operować na załadowanych danych. Importując klasy qgis.core i qgis.gui można wykorzystać pełny zestaw funkcji i klas API programu QGIS udostępnianych dla Pythona.

Aby uruchomić skrypt należy wybrać go z listy i wcisnąć przycisk Run Script. Po zakończeniu wykonywania skryptu na pasku narzędzi wyświetli się informacja Completed script. Dwukrotne kliknięcie nazwy skryptu spowoduje wyświetlenie w centralnej części okna podstawowych informacji (zakładka Info) oraz kodu źródłowego (zakładka Source). Zakładka Info zawiera informacje odnośnie ścieżki do pliku .py, krótkiej pomocy (jeśli została zdefiniowana na początku modułu), oraz spis funkcji i klas zdefiniowanych w skrypcie. Wtyczka nie posiada możliwości edycji kodu źródłowego, należy to zrobić zewnętrznym edytorem tekstu. Jeśli wprowadzimy zmiany w kodzie skryptu przed ponownym jego uruchomieniem należy wcisnąć przycisk Reload Script w celu przeładowania kodu.

Poniższy przykład sortuje alfabetycznie wczytane do QGIS warstwy i przesuwa je do odpowiednich grup określających ich rodzaj. Na samym dole będą wyświetlane rastry, wyżej poligony, linie i na samej górze warstwy punktowe. Aby algorytm zadziałał należy w oknie legendy zaznaczyć ostatnią warstwę. Jeśli po zakończeniu działania algorytmu kolejność wyświetlanych warstw nie zmieni się należy zaznaczyć opcję Kolejność warstw pod legendą.

[code lang=”python”]</pre>
<pre>"""Sortowanie warstw w QGIS
Piotr Pociask (2013)
"""</pre>
<pre>from qgis.core import QGis, QgsMapLayer, QgsMapLayerRegistry def run_script(iface): """Główna funkcja wywoływana przez Script Runner iface – instancja klasy QgisInterface""" #klasa obsługująca listę warstw (QgsLegendInterface) legend = iface.legendInterface() #spis warstw layermap = QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayers() #słowniki do przechowywania warstw różnych typów points = {} lines = {} polygons = {} rasters = {} #iteracja po wczytanych warstwach for name, layer in layermap.iteritems(): #sprawdzenie rodzaju warstwy (czy jest wektorowa)… if layer.type() == QgsMapLayer.VectorLayer: if layer.geometryType() == QGis.Point: points[name] = layer elif layer.geometryType() == QGis.Line: lines[name] = layer else: polygons[name] = layer #… czy rastrowa elif layer.type() == QgsMapLayer.RasterLayer: rasters[name] = layer #dodanie grup do legendy legend.addGroup(‚Punkty’) legend.addGroup(‚Linie’) legend.addGroup(‚Poligony’) legend.addGroup(‚Rastry’) #sortowanie i przesuwanie warstw if rasters: sortLayers(legend, rasters, len(points)+len(lines)+len(polygons)+ len(rasters)+3) if polygons: sortLayers(legend, polygons, len(points)+len(lines)+len(polygons)+2) if lines: sortLayers(legend, lines, len(points)+len(lines)+1) if points: sortLayers(legend, points, len(points)) def sortLayers(legend, layers, index): """Funkcja pomocnicza do sortowania warstw legend – klasa obsługująca listę warstw (QgsLegendInterface) layers – słownik z warstwami index – indeks grupy, do której będą dodawane warstwy """ #sortowanie nazw warstw names = sorted(layers.keys(), reverse=True) for name in names: #przesunięcie warstwy do odpowiedniej grupy legend.moveLayer(layers[name], index) index -= 1[/code]

scriptrunner_legend

Lista warstw przed i po uruchomieniu skryptu.

Tagi: ,
Load Them All
Nazwa: Load Them All
Autor: German Carrillo
Wersja: 3.1.0
Repozytorium: QGIS Official Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Load them all pozwala na jednoczesne wczytanie do QGIS wielu warstw, wektorowych lub rastrowych, przechowywanych we wskazanym folderze lub jego podkatalogach.

Aby ułatwić wybór odpowiednich plików, możliwe jest ustawienie dodatkowych filtrów, dzięki którym można dokładniej określić jakie dane mają zostać wczytane:

 • Format – umożliwia wczytanie plików w określonym formacie np. ESRI Shapefile, KML, GeoTIFF,
 • Alphanumeric filter – pozwala określić ciąg znaków znajdujący się w nazwie pliku, można określić czy plik powinien zawierać dany tekst na początku, w środku lub na końcu swojej nazwy,
 • Bounding box filter – umożliwia określenie zasięgu wczytywanych warstw,
 • Date modified filter – wczytane zostaną jedynie warstwy zmodyfikowane przed wpisaną datą,
 • Geometry type filter (warstwy wektorowe) – wczytane zostaną jedynie warstwy przechowujące dane o wybranym typie geometrii: punkty, linie lub poligony,
 • Raster type filter (warstwy rastrowe)  – pozwala określić jakiego rodzaju rastry mają zostać wczytane (skala szarości/niezdefiniowane, kolorowa paleta lub wielokanałowe).

Na zakładce Configuration można ustawić dodatkowe opcje związane z wczytywanymi warstwami:

 • Create groups based on directories names – w legendzie QGIS zostaną utworzone grupy odzwierciedlające strukturę katalogów,

Źródło: GeoTux

 • Turn off the loaded layers – wczytane warstwy będą ukryte,

Źródło: GeoTux

 • Do not load empty vector layers – wczytane zostaną jedynie warstwy wektorowe posiadające obiekty,
 • Sort loaded layers by name – sortuje wczytane warstwy według nazwy,
 • Ignore case in the alphanumeric filter – ignoruje wielkość liter w filtrze alfanumerycznym,
 • Ignore accents in the alphanumeric filter – ignoruje akcenty w filtrze alfanumerycznym.

Ponadto można określić ilość warstw, po przekroczeniu której zostanie wyświetlone zapytanie czy kontynuować ich wczytywanie.

Linki:

Strona domowa wtyczki

Tagi:
qNote
Nazwa: qNote
Autor: Piotr Pociask
Wersja: 2.0
Repozytorium: QGIS Official Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

Wtyczka qNote pozwala zapisywać notatki w projekcie programu QGIS. Treść notatki widoczna jest w panelu wyświetlanym w oknie głównym QGIS, standardowo umieszczonym w dolnej jego części. Panel ten może być włączany i wyłączany poprzez menu Widok–>Panele–>qNote lub klikając prawym klawiszem na pasek narzędzi QGIS i wybierając opcję qNote.

Aby zachować wprowadzoną lub zmienioną treść notatki w oknie wtyczki należy zapisać projekt (Plik–>Zapisz projekt). Dane zapisywane są w pliku .qgs i będą automatycznie odczytane podczas ponownego wczytywania danego projektu.

Wtyczka może służyć do przechowywania informacji o danym projekcie np. autorze, przeznaczeniu, pochodzeniu i dokładności danych czy planowanych analizach. Dane te mogą być szczególnie pomocne jeśli nad projektem pracuje kilka osób lub gdy użytkownik wróci do niego po dłuższym czasie.

Kod źródłowy dostępny jest poprzez serwis Github. Wszelkie wykryte błędy lub uwagi należy zgłaszać poprzez bugtracker.

Tagi:
MMQGIS
Nazwa: mmqgis
Autor: Michael Minn
Wersja: 2020.01.16
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

W tym artykule omówiona zostanie funkcjonalność wtyczki MMQGIS. Ściślej rzecz ujmując jest to zestaw kilkunastu narzędzi do operacji na warstwach wektorowych. Po zainstalowaniu narzędzia w pasku menu pojawi się nowa pozycja „MMQGIS”

Lista omówionych narzędzi:

1. Attributes export to csv file

2. Attribute join from csv file

3. Create grid layer

4. Create label layer

5. Geocode with Google

6. Geometry export to csv file

7. Geometry import from csv file

8. Gridify

9. Hub distance

10. Merge layers

11. Select

12. Sort

13. Text to float

14.Voronoi diagram

1. Attributes export to csv file.

Ten moduł umożliwia eksportowanie zawartości tabeli atrybutów do pliku CSV. Narzędzie przydatne gdy istnieje potrzeba przetwarzania jedynie danych opisowych lub ich wymiany w ogólnie rozpoznawalnym standardzie zapisu. Tak wyeksportowane atrybuty możena zaimportować do bazy danych, połączyć z istniejącymi już tabelami, lub po prostu otworzyć i przetwarzać w arkuszu kalkulacyjnym. Podstawowymi opcjami do wyboru narzędzia są:

 • kolumny które chcemy wyeksportować
 • rodzaj separatora (przecinek, pionowa linia, spacja)
 • format końca linii (CRLF – Windows, LF – Unix i Mac OS X)
 • ścieżka zapisu pliku CSV

1

2. Attribute join from csv file.

Narzędzie umożliwia import atrybutów z pliku .csv oraz połączenie importowanych atrybutów z istniejącą tabelą na podstawie wskazanych pól – „CVS File Field” oraz „Join Layer Attribute”. Rekordy, które nie zostały dopasowane w procesie łączenia, zostaną zapisane we wskazanym miejscu na dysku – „Not Found CSV Output List”.

2
Pozostałe opcje to : „Output Shapefile” – ścieżka zapisu połączonych danych, oraz „Join Layer” – wybór warstwy do której ma być dołączony plik CSV, spośród warstw wczytanych do QGIS.

3. Create grid layer

3Narzędzie daje możliwość stworzenia siatki współrzędnych w formacie wektorowym z przypisanymi do niej atrybutami w określonym układzie współrzędnych. W ustawieniach narzędzia możemy zdefiniować początek siatki („Center X, Center Y”). Współrzędne wpisujemy w jednostkach zdefiniowanego dla projektu układu współrzędnych. Następnie należy podać szerokość i wysokość obszaru, dla którego ma być wygenerowana siatka („width i height„) oraz odstęp pomiędzy kolejnymi liniami siatki („H/V Spacing„). Po ustawieniu tych parametrów możemy wybrać 4 różne typy siatki:

 • Rectangular (line): linie reprezentujące określoną szerokość i długość geograficzną.
 • Rectangular (polygon): linie reprezentujące określoną szerokość i długość geograficzną będące bokami tworzonych poligonów. Atrybuty generowane są dla środka poligonu.
 • Diamond (polygon): tworzy siatkę przylegających poligonów w kształcie rombu. Atrybuty generowane są dla środka poligonu.
 • Hexagon (polygon): tworzy siatkę złożoną z przylegających heksagonów. Proporcja pomiędzy odstępami obiektów na osi X i Y jest stała. Zmiana odstępu w na osi X automatycznie zmieni odstęp na osi Y o tą samą wartość. Atrybuty generowane są dla środka poligonu (Michael Minn, 2012)

4. Create label layer

Narzędzie tworzy warstwę punktową do której przypisane są etykiety. Dzięki temu istnieje możliwość umiejscowienia punktu wraz z opisem w dowolnym miejscu na obszarze zainteresowania. Dzięki opcjom narzędzia możemy pozbyć się duplikatów etykiet poprzez stworzenie nowych etykiet dla określonego atrybutu w tabeli warstwy źródłowej.

Okno narzędzie jest proste w obsłudze i wymaga wprowadzenia jedynie 3 parametrów:

 • Warstwy źródłowej34
 • Atrybutu dla którego chcemy utworzyć etykiety
 • Ścieżki zapisu i nazwy warstwy wynikowej (ptk)

Należy dodać, że w przypadku wielu obiektów o tej samej etykiecie punkty z opisem tworzone są dla współrzędnych które są średnią obliczoną ze współrzędnych środka każdego z obiektów – czyli dla wspólnej centroidy. Warstwa wynikowa automatycznie zostaje dodana do widoku i ostatnim krokiem jest włączenie wyświetlania opisów dla tej warstwy oraz skorygowanie położenia etykiet z godnie z potrzebami.

Dzięki tej funkcji możemy tworzyć złożone opisy (wielowierszowe) i zachować indywidualną kontrolę nad każdym z nich. Podobną funkcję posiada narzędzie fToolspolygon centroids tool, lecz działa jedynie na warstwach poligonowcyh i nie usuwa duplikatów etykiet.

5. Geocode from Google

Dzięki tej funkcji użytkownik posiada możliwość geokodowania adresów zapisanych w pliku CSV w oparciu o Google Maps API. W pliku wejściowym CSV w osobnych kolumnach powinny znajdować się atrybuty opsiujące lokalizacje danych punktów:

 • Address field – Ulica
 • City field – Miasto
 • State field – (np. Utah w USA) w polskich realiach odpowiednik województwa lecz dla poprawnego działania niema konieczności podawania tego atrybutu.
 • Country field – Kraj

Dla poprawnego działania narzędzia wystarczy jeden z wyżej wymienionych atrybutów (np. miasto), lecz ilość wprowadzonych danych zwiększy dokładność geokodowania. Wynikiem jest warstwa punktowa poprawnie odnalezionych adresów oraz plik CSV zawierający rekordy, które nie zostały poprawnie przypisane.

Podczas użytkowania narzędzia należy pamiętać, że Google stosuje dzienne limity ilości geokodowanych adresów. Limit ten wynosi 15,000 adresów na 24 godzinny.

6. Geometry export to CSV

Jest prostym narzędziem umożliwiającym eksport określonej warstwy wektorowej do pliku CSV.5
Po wybraniu warstwy, którą chcemy eksportować należy wybrać nazwę pliku oraz ścieżkę zapisu dla dwóch plików CSV. Jeden z nich (nodes.csv) zawiera współrzędne x i y punktów bądź węzłów (poligonu lub linii) oraz pole shapeid w którym zapisany jest unikalny identyfikator dla każdego z obiektów (np. dla jednego poligonu każdy z węzłów będzie posiadał tą samą wartość shapid). Drugi plik CSV będzie zawierał pozostałe atrybuty eksportowanej warstwy oraz pole shapeid, dzięki któremu oba wyeksportowane pliki można połączyć. Istnieje również możliwość wyboru rodzaju separatora oddzielającego poszczególne kolumny i końca linii w pliku (analogicznie do narzędzia Attributes export to csv file).
7. Geometry import from CSV file
Dzięki tej funkcji możemy zaimportować dane zapisane w pliku CSV i wyświe tlić je jako warstwę6
wektorową. Pierwszym krokiem jest wybór pliku CSV, który chcemy zaimportować. Następnie należy określić, które kolumny w tym pliku przechowują współrzędne X i Y (Longitude Column i Latitude Column). Następnie określić wybrać kolumnę identyfikującą poszczególne obiekty dzięki unikalnej numeracji (shapeid). Ostatnim krokiem jest określenie importowanego typu geometrii (punkt, poligon, linia) oraz nazwy pliku i ścieżki zapisu.
Podczas importu w tabeli atrybutów pozostaną jedynie kolumny zawierające współrzędne oraz identyfikator obiektu (shapeid). Pozostałe dane opisowe możemy dołączyć z osobnego pliku po zakończeniu importu.
8. Gridify
Czasem dokładność poszczególnych obiektów wektorowych jest większa niż wymaga tego końcowy produkt kartograficzny, lub poprostu chcemy przyspieszyć wyświetlanie złożonych obiektów. Narzędzie Gridify jest prostym sposobem generalizacji obiektów wektorowych. W procesie generalizacji każdy z węzłów poszczególnych obiektów umieszczany jest w punktach przecinania się linii wiodących siatki, której właściwości określamy w oknie wtyczki (H spacing i V spacing). Pozostałe punkty zostają usunięte. W ustawieniach narzędzia możemy określić odstępy pomiędzy poszczególnymi liniami siatki w pionie i poziomie.
Odstępy określane są w jednostkach układu współrzędnych projektu Qgis i należy dobierać je uważnie zależnie od generalizowanej warstwy aby uniknąć zbyt dużych zniekształceń obiektów źródłowych.
Poza parametrami opisanymi powyżej, należy wybrać warstwę wejściową oraz nazwę i ścieżkę zapisu wyniku generalizacji.

Gridify – wynik generalizacji (michaelminn.com)

9. Hub Distance
Dzięki prostym analizom odległości dla każdego punktu warstwy wejściowej możemy odnaleźć najbliżej położony punkt z7 punkty źródłowe (source points) kolejnej warstwy punktowej (Hub) oraz narzędzie zwróci nam, w tabeli atrybutów, odległość podaną w jednostkach mapy. Wynik może być automatycznie dodany do widoku w QGIS oraz może zostać zapisany jako warstwa punktowa, lub proste linie z punktu A do B. Parametry, które należy podać to:
 • punkty węzłowe (destination hubs)
 • pole z w tabeli z którego pobrana zostanie nazwa każdego z nowo utworzonych obiektów (Hub layer name attribute)
 • rodzaj warstwy wejściowej – punkty lub linie (output shape type)
 • dodanie warstwy wynikowej do widoku (add distance layer to project)

10. Merge Layers

Narzędzie to posiada funkcjonalność bardzo podobną do narzędzia „Połącz pliki shape w jeden”, wtyczki Ftools, opisanej już na naszym portalu. Dzięki tej opcji możemy połączyć wybrane warstwy wektorowe w jedną. Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze dodanie ich do widoku QGIS. Łączone warstwy powinny zawierać ten sam typ geometrii (punkty, linie lub poligony). Dla rekordów, które nie będą posiadać atrybutów w określonych kolumnach, po połączeniu tabel, przypisana zostanie wartość „Null”. Wszystkie kolumny wszystkich łączonych tabel zostają zachowane. W oknie dialogowym narzędzia wyświetlone zostaną wszystkie dodane do widoku warstwy. Należy zaznaczyć na liście warstwy które chcemy połączyć, wybrać nazwę oraz ścieżkę zapisu warstwy wynikowej i kliknąć „OK”
11. Select
Funkcja ta realizuje proces selekcji rekordów według określonych atrybutów. W formie graficznej implementuje jedno z bardziej podstawowych 9zapytań SQL – więcej o pracy z tabelami atrybutów tutaj. W oknie dialogowym wybieramy warstwę, na której chcemy dokonać selekcji, w tabeli atrybutów które chcemy „odpytać” oraz następnie operator. Lista operatorów daje nam możliwość pracy z wartościami liczbowymi (>,<,=>,!=,==,<= etc.) oraz z polami tekstowymi (begins with, contains). W polu „Value” wpisujemy wartość, przedział wartości, część lub całość ciągu znaków (w przypadku tekstu) które chcemy odszukać w tabeli. Po zaznaczeniu „Add selection to project”, wpisaniu nazwy warstwy wynikowej i kliknięciu „OK”warstwa z wybranymi rekordami zostanie automatycznie dodana do widoku QGIS.
12. Sort
Bardzo prosta funkcja umożliwiająca sortowanie rekordów w tabeli według określonego pola, rosnąco lub malejąco. Tym co odróżnia narzędzie od normalnego sortowania tabeli w QGIS jest fakt, iż można zapisać wynik jako nową warstwę shape, w której rekordy będą ułożone w wcześniej zdefiniowanym porządku.
8
13. Text to Float
Narzędzie służące do konwersji liczb zapisanych w tabeli jako tekst (string) na numeryczny format zapisu (floating point). Warstwa wynikowa zawierać będzie wybrane w oknie dialogowym atrybuty po konwersji.
Należy pamiętać, że pola tekstowe zwierające znaki tekstowe, po konwersji uzyskają wartość „0”.
14. Voronoi Diagram
Wtyczka generuje poligony otaczające poszczególne punkty z warstwy wejściowej. Poligony reprezentują obszary bliższe geograficznie danemu
punktowi niż innym wsytępjącym w tej warstwie. Granice poligonów stawiane są w połowie odległości pomiędzy danymi punktami, a cała analiza przeprowadzana jest dla maksymalnego zasięgu warstwy wejściowej. To proste narzedzie analityczne stosowane jest do określania podstawowego zasięgu oddziaływania danego zjawiska (np. zasięgi wpływów sklepów spożywczych na danym osiedlu etc.). Nazwa „Voronoi Diagram” pochodzi od nazwiska rosyjskiego naukowca (matematyk), który poraz pierwszy zastosował tą metodę w 1908 – Georgy Fedoseevich Voronoi.

Wynik – diagram Voronoi’a (michaelminn.com)

Tagi: , ,
QuickWKT
Nazwa: QuickWKT
Autor: Alessandro Passotti
Wersja: 3.1
Repozytorium: QGIS Contributed Repository
Data aktualizacji: 23.01.2020

W bazie danych PostGIS  geometria obiektów przechowywana jest w formacie WKB (Well Known Binnary). Zapis tego formatu jest optymalny dla bazy danych i umożliwia szybkie przeszukiwanie zasobów, jednak nie jest w żaden sposób strawny dla człowieka. Przykładowo obiekt:
jest zapisany jako:

(jeden ciąg znaków. Znaki nowej linii dodane tylko w celu lepszego formatowania)

 010600002031BF0D00010000000103000000010000000E000000FEDEAA0B9F824141A82CEB516C1
 F5941B038460E45834141A71BD5186A1F5941C43597F943834141F913353C551F594127F4ABAD3F8
 341418FB2D807481F594103D43DB228834141381F7D48481F59414AFB3F6E20834141BEE949784A
 1F5941E9BAEF11DF82414104462A294C1F5941AC5B305AE0824141059922FC551F594182744F8
 89D824141859F2FC6561F594128D05CFC9B8241414E39C387291F59410A35C840988241410CC4D
 F93291F59411B0745F09A824141E43EE68F5B1F5941DE0F522E9E82414108C8ACBB5B1F5941FEDEA
 A0B9F824141A82CEB516C1F5941

Ten sam obiekt zapisany w formacie WKT (Well-known Text), wygląda następująco:

MULTIPOLYGON(((2295102.09115207 6585777.27997891,2295434.11151799
 6585768.38800708,2295431.94992706 6585684.94073963,2295423.35681011 6585632.12260117,2295377.39251185
 6585633.13263684,2295360.86132756 6585641.87951129,2295230.14012848 6585648.64320517,2295232.70460077
 6585687.93961168,2295099.06492478 6585691.09665668,2295095.97158243 6585510.12129052,2295088.50610984
 6585510.31053258,2295093.87710656 6585710.24842808,2295100.36187933 6585710.93242074,2295102.09115207
 6585777.27997891)))

Zapis składa się z deklaracji typu obiektu oraz listy współrzędnych wszystkich werteksów.  Zapis troszkę bardziej zrozumiały. Nie da się ukryć, że użytkownicy QGIS stykają się z tym formatem dość rzadko – ja najczęściej podczas testowania zapytań SQL do bazy PostGIS w PostGIS Manager lub jako wynik działania skryptów.

Wtyczka QuickWKT jest prostym narzędziem pozwalającym dodać do warstw obiekt, którego geometrię posiadamy w formacie WKT. Nie zawojujemy tym świata, jednak czasem to proste narzędzie pozwoli zaoszczędzić kilka dodatkowych chwil pracy.

PS. Jeżeli ktoś chce wypróbować wtyczkę i dodać obiekt to poniżej wklejam ciąg znaków bez nowych linii.

MULTIPOLYGON(((2295102.09115207 6585777.27997891,2295434.11151799 6585768.38800708,2295431.94992706 6585684.94073963,2295423.35681011 6585632.12260117,2295377.39251185 6585633.13263684,2295360.86132756 6585641.87951129,2295230.14012848 6585648.64320517,2295232.70460077 6585687.93961168,2295099.06492478 6585691.09665668,2295095.97158243 6585510.12129052,2295088.50610984 6585510.31053258,2295093.87710656 6585710.24842808,2295100.36187933 6585710.93242074,2295102.09115207 6585777.27997891)))
Tagi: , ,

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej