Kartodiagramy w QGIS – wykresy na mapach.

Często dane przestrzenne posiadają w atrybutach dane statystyczne opisujące wielkość danego zjawiska. W QGIS mamy możliwość tworzenia na ich podstawie ciekawych i różnorodnych wykresów odnoszących się do naszej mapy. (kartodiagramy)

Generowanie wykresów na mapach (kartodiagramów)

Aby stworzyć wykres w QGIS należy we właściwościach warstwy wektorowej przejść na zakładkę „Wykresy”. Następnie w pierwszej kolejności należy wybrać typ wykresu. QGIS oferuje 3 możliwości:

  • wykres kołowy (wizualizacja proporcji zjawiska za pomocą wycinka koła)
  • wykres tekstowy (przedstawienie wielkości zjawiska za pomocą etykiet tekstowych)
  • histogram (szereg prostokątów opisujących wielkość i rozkład cechy)

Po wybraniu typu wykresu uaktywniają się pozostałe właściwości, które odpowiedzialne są za dane, wygląd, położenie i legendę wykresu.

Pierwsza pozycja – „Atrybuty” umożliwia wybór danych, które będą wizualizowane za pomocą wykresu. Przykładowo gdy chcemy zobrazować stosunek liczby mężczyzn i kobiet w województwie lubelskim w sosunku do ogólnej liczby ludności, wybieramy kolumny: „mezczy” i „kobiety”. Aby dodać konkretny atrybut do struktury wykresu należy wybrać go z pośród dostępnych atrybutów i przyciskiem „+”  dodać go do użytych atrybutów. W tym również miejscu można dokonać wyboru koloru przypisanego do konkretnego atrybutu oraz zmienić jego opis w legendzie.

Należy pamiętać, że aby wykres mógł zostać stworzony powyższe atrybuty muszą posiadać charakter liczbowy, w innym wypadku QGIS nie wygeneruje żadnego wyniku.

Kolejne dwie pozycje służą do definiowania wyglądu i rozmiaru wykresów. Można tutaj określić przezroczystość, styl linii oraz określić kąt początkowy wykresu czyli miejsce w którym zacznie się wizualizacja wartości na obszarze wykresu kołowego. Oprócz tego określić można również widoczność wykresu.

Pozycja „Rozmiar” służy do zdefiniowania wielkości wykresu. Można ją określić w sposób ustalony za pomocą konkretnych jednostek lub za pomocą wielkości przeskalowanej. Druga opcja jest dosyć istotna, gdyż umożliwia odniesienie wielkości wykresu do konkretnej cechy. Wystarczy wskazać konkretny atrybut, znaleźć wartość maksymalną oraz określić maksymalny rozmiar wykresu. W danym wypadku będzie to kolumna „ogółem”, która zawiera informację odnośnie ogólnej liczby ludności w danym powiecie, natomiast rozmiar określimy na 30 mm.

Po zdefiniowaniu wyglądu wykresów można określi ich położenie. Wśród opcji głównych mamy 4 możliwości:

  • wokół centroidu
  • ponad centroidem
  • obwód
  • wewnątrz poligonu

Dodatkowo istnieje opcja zaawansowanego rozmieszczenia wykresów w ramach lokalizacji opartej na danych. Aby opcja ta mogła zadziałać należy stworzyć w tabeli atrybutów dwie kolumny, które będą przechowywały informację na temat współrzędnych konkretnego wykresu. Następnie należy wskazać te kolumny w ustawieniach położenia wykresów, dzięki czemu będziemy mieć możliwość zarządzania ich położeniem w dowolny sposób.

Oprócz tego możemy określić tutaj również priorytet dla wyświetlania wykresów oraz poziom wyświetlania w odniesieniu do innych obiektów.

Ostatnią istotną pozycją jest „Legenda”. Możemy tutaj określić czy wyświetlać legendę dla atrybutów wykresu oraz rozmiaru wykresu, a także przy tej drugiej opcji mamy możliwość wyboru symbolu, który będzie obrazował daną wielkość.

Po wyborze i określeniu powyższych ustawień wystarczy kliknąć przycisk „OK”, po czym wykresy zostaną dodane do aktywnego okna mapy w QGIS.