Jak przenosić style między projektami w QGIS?

Bardzo często zachodzi konieczność wykorzystania tej samej symbolizacji dla warstwy w kilku projektach QGIS. W związku z tym konieczne jest przeniesienie stylu pomiędzy projektami. Poniżej prezentujemy możliwe sposoby do wykonania takiej operacji.

Kopiowanie stylu

Pierwszą opcją jest możliwość skopiowania gotowego stylu i wklejenia go do projektu docelowego. Warunkiem jest obsługa obu projektów na tym samym stanowisku komputerowym.

Aby skopiować gotowy styl  z warstwy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę warstwy w panelu warstw i przejść na pozycję „Style”. Następnie przejść na pozycję „Kopiuj styl” i z rozwiniętej listy wybrać właściwości do skopiowania. Daje to możliwość skopiowania wszystkich kategorii stylu lub tylko konkretnych pozycji (np. styl, styl 3D lub etykiety).

Po skopiowaniu można przejść do nowego projektu i wkleić styl do warstwy docelowej. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem na warstwę w panelu, następnie wybrać pozycję „Style” ➝ „Wklej styl” i wskazać kategorię do wklejenia.

Zapisywanie i wczytywanie stylu

Drugą możliwością jest zapisanie stylu warstwy do pliku lub do bazy danych.

W przypadku zapisywania stylu do pliku QGIS oferuje możliwość skorzystania z dwóch formatów:

  • plik QML – plik stylu warstwy QGIS, pozwalający na zapisywanie wszystkich ustawień dostępnych z poziomu właściwości warstwy
  • plik SLD – Styled Layer Descriptor, przechowuje tylko i wyłącznie sposób wyświetlania warstwy

Aby dokonać zapisu stylu do pliku należy wejść we właściwości warstwy. Następnie w lewym dolnym rogu okna właściwości rozwinąć listę „Styl” i wybrać pozycję „Zapisz styl…”.

W nowym oknie należy dokonać wyboru formatu (QML lub SLD), wskazać lokalizację pliku (jeśli styl zostanie zapisany w katalogu z warstwą pod taką samą nazwą jak warstwa, to podczas wczytywania jej do projektu QGIS zaimportuje styl automatycznie) oraz dokonać wyboru kategorii do zapisania. Tak zapisany plik można wczytać w nowym projekcie korzystając z analogicznych opcji czyli po wejściu we właściwości warstwy, rozwinąć listę „Styl” i wybrać pozycję „Wczytaj styl…”. Po wskazaniu lokalizacji pliku i wyborze kategorii styl odwzoruje się w nowym projekcie.

Oprócz zapisu do pliku style można również przechowywać w bazie danych (np. Geopackage, PostGIS). Ma to szczególne zastosowanie przy imporcie plików DXF do QGIS, gdyż jest on w stanie odwzorować style zapisane w projekcie CAD, jednak nie zapisuje ich automatycznie w ramach importu. Zatem, by nie wykonywać ponownego importu na innych stanowiskach można zapisać styl do bazy danych i przenosić wszystkie elementy w formacie bazodanowym. Aby zapisać styl do bazy danych postępujemy identycznie jak w przypadku zapisywania stylu do pliku, z taką różnicą, że w momencie wyboru formatu należy wskazać opcję „W bazie danych”. Do zapisania stylu potrzebne jest podanie jego nazwy i opcjonalnie możliwość zaznaczenia, aby dany styl był domyślny dla tej warstwy. Po kliknięciu „OK” styl zostanie zapisany jako nowy rekord w tabeli layer_styles.