Dane środowiskowe

Danych środowiskowych jest bardzo dużo. Część jest do pobrania, część tylko do przeglądania. Bardzo trudno podjąć się opisania i usystematyzowania tych zbiorów. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją wiedzą to zachęcamy do pisania w komentarzach – wspólnie spróbujemy stworzyć najlepszy opis tych danych. Dużo danych, również nieprzestrzennych znajduje się na stronie ekoportal.gov.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Parki Narodowe, Rezerwaty, Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 i wiele innych. Dane przestrzenne, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w formacie WMS, WFS, SHP. Najpewniejsze źródło danych przestrzennych o formach ochrony przyrody. Wszystko jest pięknie opisane pod poniższym linkiem:

Przejdź do strony pobierania (GDOŚ)

Bank Danych o Lasach (Lasy Państwowe)

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

PIG posiada tak imponującą ilość geoportali i stron internetowych, że trudno się w tym wszystkim połapać. Pełna baza danych PIG. Można tam znaleźć m.in.:

 1. Portal mapowy Geologia
 2. Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)
 3. Portal hydrogeologiczny (PSH)
 4. Przeglądarka hydrogeologiczna (e-PSH)
 5. Mapa Geośrodowiskowa Polski
 6. Projekt WaterProtect
 7. Antropopresja
 8. System Ochrony Przeciwosuwiskowej – SOPO
 9. MIDAS – System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Geoportal GIOŚ

Dane, które można tam znaleźć to między innymi:

 1. Monitoring pól elektromagnetycznych
 2. Monitoring chemizmu gruntów ornych
 3. Monitoring jakości wód podziemnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000, obejmująca zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.

Czytaj więcej o Rastrowej Mapie Podziału Hydrograficznego Polski. Strona pobierania z portalu Dane publiczne

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/

 1. Dane hydrologiczne – Mapa Podziału Hydrograficznego
 2. Obiekty piętrzące
 3. Obszary dorzeczy

Informatyczny System Osłony Kraju

 1. Mapa zagrożeń (meteorologicznych, hydrologicznych)
 2. Hydroportal
  1. Plany zagospodarowania wodami
  2. System informacyjny gospodarowania wodami (SIGW)
  3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  4. Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP)

Europejska Agencja Środowiskowa

Na stronie Europejskiej Agencji Środowiskowej dostępne są liczne bazy danych o środowisku dla obszaru Europy, między innymi:

CORINE Land Cover – pokrycie terenu

EU Hydro – hydrografia

Regiony Fizycznogeograficzne

Opublikowana w czasopiśmie Geographia Polonica najnowsza regionalizacja fizycznogeograficzną Polski.

Dane w formacie SHP Pobierz