Polygonizer

Polygonizer umożliwia stworzenie nowej warstwy poligonowej z przecinających się linii.  Każda przestrzeń ograniczona liniami konwertowana jest na poligon dodawany do warstwy wyjściowej. Stworzone obiekty zachowują właściwą topologię tzn. nie nachodzą na siebie oraz nie ma między sąsiadującymi poligonami pustych przestrzeni.

Narzędzie zachowuje strukturę tabeli atrybutów warstwy liniowej, jednak wszystkie pola w tabeli są puste. Możliwe jest również dodanie kolumn geometrii zawierających obwód i pole powierzchni utworzonych obiektów.

Okno narzędzia:

Działanie jest bardzo proste i ogranicza się do kilku kroków. Po kliknięciu ikony na pasku QGIS, należy wybrać warstwę liniową (1), którą chcemy użyć do stworzenia poligonów. Użytkownik może wybrać dwie opcje odnośnie tabeli atrybutów: skopiować istniejące pola z warstwy liniowej (2) oraz dołączenie informacji o geometrii (powierzchnia i obwód) każdego stworzonego obiektu (3). Jeśli opcja ‚Output file’ (5) pozostanie niezaznaczona to zostanie utworzona warstwa tymczasowa. Należy pamiętać, że jeśli nie zostanie ona zapisana ręcznie na dysku twardym to zostanie utracona po zamknięciu QGIS. Aby zachować wynik kalkulacji na dysku należy zaznaczyć pole i wybrać ścieżkę oraz nazwę pliku shapefile (6). Po kliknięciu przycisku ‚OK’ (7) rozpocznie się proces obliczeniowy. Użytkownik może w każdej chwili go przerwać przyciskiem ‚Cancel’ (8).

Wynik obliczeń przedstawia poniższy obrazek (pomarańczowe linie oraz kolorowe poligony z czarnymi granicami): :

Może się zdarzyć, że w trakcie poligonizacji nową metodą QGIS zawiesi się. Może się to zdarzyć na systemach Windows, szczególnie w przypadku korzystania z QGIS niezainstalowanego przez instalator OSGeo4W. Należy wtedy użyć starej metody poligonizacji (3). Problem ten nie powinien zdarzać się na innych systemach operacyjnych.

Jeśli warstwa liniowa zawiera dużo skomplikowanych linii, postęp widoczny na pasku postępu może zatrzymać się na dłuższą chwilę przy ok. 45%.

GIS SUPPORT sp. z o.o.


SZKOLIMY

z QGIS oraz innego otwartego oprogramowania GIS.

zobacz ofertę szkoleń


WSPIERAMY

świadczymy komercyjne wsparcie dla oprogramowania open source GIS w Polsce. Wdrażamy i pomagamy w migracji na otwarte oprogramowanie

dowiedz się więcej


PROGRAMUJEMY

mamy bardzo duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji GIS oraz geoportali w oparciu o komponenty open source GIS

dowiedz się więcej